Metody pracy z grupa w poradnictwie

FAQ czyli często zadawane pytania « Przeprowadzka, czyli Magda i ...

Temat: O "Razem Dalej" w Wielkopolsce
... dla tej grupy zaburzeń. Wskazano nam też inne terapie i zalecono wprowadzenie diety. Zgonie z sugestią matek należących do stowarzyszenia zastosowaliśmy dietę, która przyczyniła się do znacznych postępów naszego dziecka. Jesteśmy...
Źródło: autyzm.zgora.pl/forum/viewtopic.php?t=30Temat: Tematy Prac z doradztwa
" />Dr. Daniel Kukla 1. System poradnictwa zawodowego w sektorze publicznym i niepublicznym. 2. Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym. 3. Rozwój i przemiany zachodzące na rynku pracy. 4. Przemiany zachodzące w sferze zawodów. 5. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka. 6. Czynniki wpływające na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży. 7. Planowanie kariery zawodowej jako wyznacznik sukcesu zawodowego. 8. Doradztwo zawodowe dla różnych grup odbiorców 9. Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy doradcy. 10. Bezrobocie ... zawodowego. 2. Metody doboru i oceny personelu. 3. Problematyka adaptacji pracowników w organizacjach. Dr. Gertruda Wieczorek 1. Rozwój i przemiany zawodoznawstwa i orient‌.(zdjęcie mi nie wyszło) zawodowego. 2. Wpływa różnych czynników na wybór zawodu. 3. Doradztwo ... Internet, prace oparte na programach komputerowych, publikacje) w doradztwie zawodowym. 2. Metody doradztwa zawodowego na płaszczyźnie międzynarodowej. 3. Analiza i ewaluacja indywidualnego doradztwa zawodowego. 4. Zarządzanie jakością w doradztwie zawodowym. III zakres tematyczny 1. Metody doradztwa zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. 2. Formy doradztwa w systemie dokształcania. 3. Marketing w doradztwie zawodowym. 4. Metody(techniki) szukania pracy (Job Serach) IV zakres tematyczny 1. Kształcenie doradców na...
Źródło: dorek.foreo.pl/viewtopic.php?t=29


Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 6.1.1 woj. łódzkie
18 maja 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowaniem mogą być ... z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3.wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4.realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: â—Śpośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe â—Śstaże/praktyki zawodowe â—Śszkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych â—Śsubsydiowanie zatrudnienia; 5.wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego ... miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; 7.upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); 8.wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); 9.organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcanie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 10.opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych; 11.szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy 12.rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Nabór ... składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera od poniedziałku do piątku na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, p. 6 i 7. Wszelkich informacji na temat konkursu...
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=130


Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 6.1.1 woj. podkarpackie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 8/POKL/6.1.1/2009 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 1.Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; 2.Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; 3.Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; 4.Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: â—Śpośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, â—Śstaże/praktyki zawodowe, â—Śszkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, â—Śsubsydiowanie zatrudnienia; 5.Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; 6.Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); 7.Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 8.Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 30 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 30.04.2009 r. do 04.06.2009 r. w godzinach pracy Urzędu, od 7.30 - 15.30. w siedzibie •Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa Kuli 20 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP, pokój nr 1 jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP: •Oddział ... Bartosza Głowackiego 34 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7 Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP. O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które ... Rzeszów, sala RA 104, o godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl. Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (ul. Poniatowskiego 10) oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (ul. Poniatowskiego 10), e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=121


Temat: Ogł. nabór wniosków do PO KL 6.1.1 woj. wielkopolskie
17 lutego 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach Podziałania 6.1.1Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowaniem mogąbyć objęte następujące ... technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, •wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, •realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: â—Śpośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, â—Śstaże/praktyki zawodowe, â—Śszkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, â—Śsubsydiowanie zatrudnienia, ... (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, •upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), •wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), •organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, •opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, •szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy, •rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, •prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnymi lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od 17 lutego 2009 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2009 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel.: 61 846 38 23 oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Źródło: granty.org/viewtopic.php?t=53


Temat: Kursy żeglarskie tanie czy dobre. Co wybrać ?
na stronie sail-ho, dość radykalnie wypłoszyli co groźniejszych przeciwników. W zasadzie nie pojawiają się tam tematy mogące stanowić dla nas zagrożenie. Dużym wyzwaniem była i dalej jest grupa dyskusyjna na Googlach. ... się doświadczeniami i pytania. Głos zabiera kolega Bysiowski. Udało mi się bardzo prosto ‟wykurzyć” osoby o słabej odporności na brutalność. Przestały tam zabierać głos i siać zamęt. Grupa powoli oscyluje w kierunku reklamo-poradnictwa ale i takie niby proste porady też mogą być groźne. Rozpowszechniają ludzką solidarność. Przewodniczący: my to wiemy, do rzeczy, co konkretnie robicie aby z tym walczyć. Bysiowski: to dość ... adres mailowy i pisze poza grupą. To jest nie fair i skandal. Wnioskuję aby Stowarzyszenie, korzystając z swoich wpływów, doprowadziło do skasowania profili i utajnienia adresów mailowych. Jeden facet może odpowiedzieć ... To już krok do tego aby zagnieździł się tam wróg. Musimy opracować nowe metody, bardziej wyrafinowane ale zawsze skutkujące wymanewrowaniem groźnej dyskusji na boczne tory. Nie wolno wam być brutalnymi, używać...
Źródło: sulkowski.kei.pl/forum_zeglarskie/viewtopic.php?t=4811


Temat: SZKOLENIA i DOSKONALENIE
interpersonalnych i organizacyjnych) i zwiększenie sprawności organizacyjnej 4. Zainicjowanie wymiany doświadczeń i współpracy między organizacjami W ofercie dla organizacji dotowanej przez Gminę Wrocław wyróżnimy następujące obszary działań: A- Szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli organizacji (członków, pracowników, wolontariuszy i współpracowników) B - Prowadzenie poradnictwa i konsultacji indywidualnych bezpośrednio oraz on-line poprzez witrynę internetową programu na stronie stowarzyszenia C- udostępnianie zasobów Placówki (bibliotecznych, informacyjnych-materiały do pracy, sali i sprzętu-za porozumieniem) D – animowanie współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami PORADNICTWO I KONSULTACJE dla NGO lub osób chcących założyć organizację: Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla NGOs poprzez ... pracy z dziećmi i młodzieżą – Barbara Kośnikowska, Anna Nowocień - zakładania organizacji (stowarzyszeń, fundacji), spółdzielni socjalnych i organizowania przedsięwzięć niekomercyjnych – Małgorzata Suwaj - pozyskiwania środków i pisania projektów ( ... projekty, bazy danych o źródłach finansowania, partnerach itp., udostępnianie sal na spotkania i sprzętu Księgozbiór zawiera ok.300 pozycji m.in. z dziedzin: zarządzanie i organizacja, NGO, psychologia, metodyka nauczania, polityka społeczna, etyka ... (2 komputery), odpłatnie z ksera i drukarki. Zapraszamy serdecznie na kursy!! 1) Interaktywne metody kształcenia dorosłych. Prowadzenie i ewaluacja treningów. Termin: 14-15 kwietnia Zagadnienia: opór i konflikt w grupie, role w grupie, plan rozwoju zawodowego, czynniki jakości szkoleń interaktywnych, metody i techniki ewaluacji treningu, Koszt: 50zł (dla osób związanych z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi) lub 150zł (dla pozostałych osób) Zgłoszenia do: 9 kwietnia 2) Kurs ... 45zł (dla osób związanych z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi) lub 120zł (dla pozostałych osób) Zgłoszenia do: 13 kwietnia 3) Podstawy obsługi komputera. MS PowerPoint. Termin: 21-22 kwietnia Zagadnienia: poznanie możliwości programu, praca ze ... 60zł (dla pozostałych osób) Zgłoszenia do: 23 kwietnia 6) Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Termin: 28 kwietnia Zagadnienia: planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku, organizacja pracy, współpraca...
Źródło: variograf.uni.wroc.pl/forum/viewtopic.php?t=66img
\